Concepte, missió i valors


arenaAzulObjetivoConcepte:

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region, com a concepte, aglutina iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis, innovant en materials, recursos i models, mitjançant el coneixement, la tecnologia i la innovació.

Una Smart City es fonamenta en una ciutat intel·ligent, activa i participativa: persones, talent, emprenedors, organitzacions col·laboratives… i amb major potencial quan a nivell territorial projectem i treballem com a Smart Region.

Les persones són el motor i l’ànima de la ciutat i/o regió intel·ligent que està alhora destinada a millorar la seva qualitat de vida i a enfortir la convivència.

«Smart Mediterranean Region»

Visió d’una regió mediterrània emergent en un món polièdric i global amb l’objectiu i missió de fer de les smart cities del Mediterrani un potent motor de creixement i transformació de la regió a partir de cinc eixos:

 • Aigua i un bon ús eficient i sostenible
 • Mobilitat en un territori densament poblat i amb diversitat  d’usos de l’espai públic protagonista de la convivència.
 • Eficiència energètica mitjançant un ús responsable i sostenible dels recursos energètics, reduint-ne també el consum.
 • Salut i dieta mediterrània, bona alimentació i hàbits saludables.
 • Turisme i patrimoni, riquesa artística i cultural com a pol d’atracció al territori.

___________________________________________

Missió:

Impulsar i acompanyar l’evolució de les ciutats del Camp de Tarragona cap a models de ciutat intel·ligents i sostenibles, cercant estratègies i solucions tecnològiques innovadores pel desenvolupament urbà.

La Fundació s’emmarca en l’Agenda Urbana europea i en els SDGs, i participarà en aquest desenvolupament integral de la regió i dels seus municipis, des de l’evolució cap a una economia i societat del coneixement, al posicionament en un món global i a la cohesió social i l’augment de les oportunitat vitals i la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans.

Pols d’actuació:

 1. Participació i aportació de coneixement a la planificació i desenvolupament estratègic del camp de Tarragona.
 2. Impulsar i acompanyar la transformació de les ciutats promovent el sorgiment d’iniciatives i projectes públics destinats al desenvolupament econòmic, mediambiental i socialment sostenible.
 3. Gestions relacionals de recerca i de divulgació.
 4. Impulsar el posicionament de la regió i les seves ciutats.
 5. Harmonitzar i coordinar esforços de tots els agents en estratègies i projectes Smart.
 6. Liderar l’estandardització de protocols Smart.
 7. Participació en entitats, xarxes relacionades amb les seves finalitats.
 8. Realitzar activitats, esdeveniments i congressos, relacionades amb difusió i promoció de la ciutat.

___________________________________________

Valors:

1.Sostenibilitat (ambiental, econòmica i social).

Sensibilitzar l’ecosistema local per esdevenir més sostenible, circular i sense emissions, alhora que es promou el desenvolupament sostenible de la societat, liderant un fort compromís enfront al canvi climàtic així com un benestar social i econòmic mitjançant la creació d’entorns i comunitats referents per la seva qualitat de vida.

Objectius:

 • Promoure l’economia circular, i esdevenir un territori net, sostenible i eficient.
 • Fomentar el creixement sostenible i equitatiu des del punt de vista social i econòmic.
 • Garantir la democratització digital territorial per a la millora continua dels ciutadans.
 • Generar comunitats inclusives i uns entorns de qualitat.
 • Ús eficient de l’energia, residus i l’aigua.

2.Vertebració i cohesió territorial

Promoure la col·laboració entre els municipis del Camp de Tarragona i convertir -se en una entitat que ofereix recursos i oportunitats de valor als municipis, per al seu posicionament i divulgació, impulsant noves sinergies de futur. La cultura digital com paraigües d’unió i cohesió de la regió serà catalitzador vertebrador del territori i d’una riquesa col·laborativa.

Objectius:

 • Fomentar la vertebració dels municipis i agents que conformen la Fundació.
 • Promoure l’entramat col·laboratiu entre ciutats i territoris perquè el Camp de Tarragona esdevingui una Smart Region de referència.
 • Assegurar l’escalabilitat de projectes innovadors i la replicabilitat territorial.
 • Enfortir les aliances i col·laboracions territorials amb la indústria i l’empresa privada.
 • Posar en valor els actius del territori per facilitar la innovacio i atraure inversió.

3.Posicionament, projecció i internacionalització

Potenciar la projecció de la regió i donar visibilitat al territori comunicant el compromís i lideratge d’una estratègia de transformació digital, així com posicionar les bones pràctiques a l’exterior obrint nous mercats potencials. Al mateix temps, ser proactiu en la participació en xarxes internacionals, permetent l’intercanvi d’experiències i escalabilitat de projectes innovadors locals.

Objectius:

 • Promoure la participació en xarxes o grups de lobby internacional.
 • Dinamitzar i organitzar jornades de divulgació.
 • Esdevenir pol d’excel·lència de projectes innovadors a nivell internacional.
 • Impulsar un observatori de tendències i intercanvi d’experiències alineats amb SmartCAT.
 • Alinear les estratègies i accions de la Fundació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles.