Publicació bases selecció lloc de treball de Gerent/a de la Fundació Tarragona 2017 Smart Mediterranean City

Es publiquen amb data del 03/08/2020 les «Bases per a la selecció del lloc de treball de gerent/a de la fundació tarragona 2017 smart mediterranean city«

Aquesta convocatòria té com a finalitat la provisió del lloc de treball de Gerent/a de LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 SMART MEDITERRANEAN CITY (en endavant, LA FUNDACIÓ), que té la consideració de personal amb relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, regulada pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, en atenció a la relació de confiança i assessorament especial en que es basa el desenvolupament del lloc treball per l’Estatut dels Treballadors.

La presentació de la petició per a formar part en aquest concurs implica la plena i total acceptació del contingut íntegre de les bases. Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquest procés selectiu es presentaran a la següent adreça electrònica: administracio@tarragonasmart.cat

El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la pàgina web de LA FUNDACIÓ, i finalitzarà transcorreguts 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació. Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu trobar les bases a l’apartat de «Selecció de personal» d’aquest web.