Anunci resultats procés selectiu gerent Fundació

Es publica amb data 11/11/2020 l’anunci de resultats del procés selectiu gerent Fundació.

En data 11 de novembre de 2020, el tribunal, efectuada la comprovació, acorda publicar els resultats a la pàgina web de la Fundació i concedir el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva publicació, perquè les persones aspirants puguin presentar al·legacions, si així ho consideren, que seran resoltes pel tribunal.

Podeu consultar l’anuci a l’apartat d’Administració d’aquesta mateixa web, secció de Selecció de Personal.