Anunci resultats pla estratègic i convocatòria entrevista

Es publica amb data 23/10/2020 l’Anunci de resultats del pla estratègic i convocatòria entrevista procés selectiu Gerent Fundació Tarragona Cultura i Coneixement.

En data 21 d’octubre de 2020, a les 11,00 h., s’ha reunit el tribunal del procés selectiu de l’esmentat lloc de treball, a efectes d’efectuar l’avaluació i valoració del pla estratègic presentat pels aspirants admesos.

Podeu consultar l’anuci a l’apartat d’Administració d’aquesta mateixa web, secció de Selecció de Personal.