Selecció de personal

Convocatòries actuals

ANUNCI RESULTATS PROCÈS SELECTIU GERENT FUNDACIÓ,

Data de publicació: 11/11/2020

En data 11 de novembre de 2020, el tribunal, efectuada la comprovació, acorda publicar els resultats a la pàgina web de la Fundació i concedir el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva publicació, perquè les persones aspirants puguin presentar al·legacions, si així ho consideren, que seran resoltes pel tribunal.

Transcorreguts els 10 dies, si no hi ha al·legacions, el tribunal elevarà directament proposta al Patronat de la Fundació perquè designi el candidat proposat.

ANUNCI RESULTATS PLA ESTRATÈGIC I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA PROCÉS SELECTIU GERENT FUNDACIÓ TARRAGONA CULTURA I CONEIXEMENT,

Data de publicació: 23/10/2020

En data 21 d’octubre de 2020, a les 11,00 h., s’ha reunit el tribunal del procés selectiu de l’esmentat lloc de treball, a efectes d’efectuar l’avaluació i valoració del pla estratègic presentat pels aspirants admesos. Amb aquest acte conclou la fase 1 del procés selectiu.

ANUNCI APTES PROVA CATALÀ I CONTINUACIÓ PROCÉS SELECTIU GERENT/A DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 SMART MEDITERRANEAN CITY.

Data de publicació: 13/10/2020

Publicació dels resultats de la prova de suficiència de llengua catalana realitzada el dia 1 d’octubre de 2020.

ANUNCI RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU GERENT I REALITZACIÓ PROVA CATALÀ DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 SMART MEDITERRANEAN CITY.

Data de publicació: 28/09/2020

El passat 18 de setembre de 2020 es va publicar anunci a la web de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, amb la relació provisional de les persones admeses i excloses en el procés de selecció de gerent/a de l’esmentada Fundació i s’atorgà un termini de 5 dies naturals per presentar al·legacions i completar la documentació que mancava.

PUBLICACIÓ ANUNCI ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU GERENT/A DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 SMART MEDITERRANEAN CITY.

Data de publicació: 18/09/2020

BASES PER A LA SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE GERENT/A DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 SMART MEDITERRANEAN CITY: Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquest procés selectiu es presentaran a la següent adreça electrònica: administracio@tarragonasmart.cat. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la pàgina web de LA FUNDACIÓ, i finalitzarà transcorreguts 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació. Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fundació en procés de transformació i per tant segons nova visió i missió

Data de publicació: 03/08/2020