Selecció de personal

Convocatòries actuals

PUBLICACIÓ ANUNCI ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU GERENT/A DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 SMART MEDITERRANEAN CITY.

Data de publicació: 18/09/2020

BASES PER A LA SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE GERENT/A DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 SMART MEDITERRANEAN CITY: Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquest procés selectiu es presentaran a la següent adreça electrònica: administracio@tarragonasmart.cat. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la pàgina web de LA FUNDACIÓ, i finalitzarà transcorreguts 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació. Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fundació en procés de transformació i per tant segons nova visió i missió

Data de publicació: 03/08/2020