1.2 Política de Privacitat (LOPD)

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un fitxer titularitat  de la FUNDACIÓ TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY, [d’ara endavant TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY], amb  domicili social al C/ Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, S/N – 43007 TARRAGONA, NIF G55590368, Inscrita al Registre de Fundacions, E-mail info@tarragonasmart.cat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats que ofereix  TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@tarragonasmart.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

 

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, S/N – 43007 TARRAGONA, o a través del correu electrònic a pd@tarragonasmart.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de tarragonasmart.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY

 

informa :

1-Titularitat dels Fitxers

 

TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY amb  domicili social a: C/ Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, S/N – 43007 TARRAGONA, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades  a la  Web http://www.agpd.es.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 

2-Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:

   2.1-Finalitat

 

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers
consisteixen en:

a. Per al Fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  tarragonasmart.cat.

 

  1. b. Resoldre les qüestions formulades.

    c. i remetre’ls informació sobre les nostres activitats del portal titularitat de TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY.

 

    2.2-Encarregat de Tractament

 

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

   2.3-Consentiment

 

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@tarragonasmart.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

3-Mesures de Seguretat

 

TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

 

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d‘accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament.  Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: pd@tarragonasmart.cat.
– comunicació per escrit dirigida a: TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY, C/ Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, S/N – 43007 TARRAGONA.

TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

 

5-Canvi de Normativa

TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@tarragonasmart.cat.