Portal de transparència


Us donem la benvinguda al portal de transparència de la Fundació Tarragona 2018 Smart Mediterranean City

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA CONTRACTACIÓ PÚBLICA CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Organigrama

Estructura organitzativa interna  

Dades dels membres del patronat 

Pressupost

Informació de gestió patrimonial 

Retribucions, indemnitzacions i dietes 

Òrgans de contractació
Estatuts Comptes anuals, memòries, i auditories

2014: 

2015: 

2016: 

2017: 

Licitacions en tràmit
Relació alts càrrecs i perfil professional

Relació de llocs de treball 

 

Catàleg de serveis prestats

Contractes programats
Contractes subscrits
Retribucions, indemnitzacions i dietes alts càrrec

 i 

 

 

Despeses

2016 

2017 

 

 

Percentatge de cumpliment de pressupost

 i  

Pròrrogues dels contractes
Relació anonimitzada de preguntes i respostes més freqüents en consultes en matèria de contractació
Acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics Dades estadístiques sobre percentatges i volum pressupostari dels contractes adjudicats
Canals de participació i procediments participatius en tràmit